1. E-DZIENNIK
  2. O SZKOLE
  3. Z ŻYCIA SZKOŁY
  4. PRACOWNICY
  5. DOKUMENTY
  6. e-NAUCZANIE
  ... KONTAKT z nami  ... dla UCZNIA dla RODZICA REKRUTACJA
do klasy I
¦WIETLICA OFERTA ...  GALERIA  ...

PROJEKT ZDALNA SZKOŁA


PROJEKT ZDALNA SZKOŁA+

:: ZDALNA SZKOŁA +KOLEJNE 182 MLN ZŁOTYCH W RAMACH PROGRAMU "ZDALNA SZKOŁA+"Projekt Zdalna Szkoła+ zakłada wsparcie funkcjonowania systemu o¶wiaty w warunkach prowadzenia kształcenia zdalnego w zwi±zku z epidemi± COVID-19. Odpowiada na potrzeby zarówno jednostek o¶wiatowych jak i uczniów niemog±cych w pełni uczestniczyć w kształceniu zdalnym. Zakłada się szczególne uwzględnienie potrzeb dzieci z rodzin wielodzietnych. W ramach projektu dokonano analizy uwarunkowań i potrzeb w zakresie ograniczeń infrastrukturalnych występuj±cych po stronie placówek o¶wiatowych oraz uczestników systemu o¶wiaty, uniemożliwiaj±cych skuteczne wprowadzenie zdalnego systemu kształcenia, a także podniesienia jako¶ci ¶wiadczenia usług OSE. Projekt zakłada przeprowadzenie konkursu grantowego dla gmin na doposażenie Jednostek O¶wiatowych w sprzęt komputerowy niezbędny do prowadzenia lekcji w trybie zdalnym wraz z niezbędnymi kosztami zapewnienia dostępu do Internetu. Celem projektu jest zakup laptopów, tabletów oraz zapewnienie dostępu do Internetu dla uczniów, którzy nie posiadaj± sprzętu umożliwiaj±cego im realizację zdalnych lekcji.

Warto¶ć projektu: 182 138 000,00 zł

Warto¶ć dofinansowania UE: 182 138 000,00 zł

Działanie jest finansowane ze ¶rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Nabór wniosków trwa do 30 wrze¶nia 2020r.Aby usprawnić dalsz± realizację projektu #zdalnaszkoła przygotowali¶my informator, który jest kompendium wiedzy dla gmin i powiatów, jak postępować na każdym etapie konkursu.


© Copyright 2019 - SP19