1. E-DZIENNIK
  2. O SZKOLE
  3. Z ŻYCIA SZKOŁY
  4. PRACOWNICY
  5. DOKUMENTY
  6. e-NAUCZANIE
  ... KONTAKT z nami  ... dla UCZNIA dla RODZICA REKRUTACJA
do klasy I
¦WIETLICA OFERTA ...  GALERIA  ...

PROJEKT ZDALNA SZKOŁA


PROJEKT ZDALNA SZKOŁA+

:: ZDALNA SZKOŁAPONAD 187 MLN ZŁ W RAMACH PROGRAMU "ZDALNA SZKOŁA"Projekt "Zdalna Szkoła" zakłada wsparcie funkcjonowania systemu o¶wiaty w warunkach prowadzenia kształcenia zdalnego, w szczególno¶ci w zwi±zku z epidemi± COVID-19. Odpowiada na potrzeby zarówno jednostek o¶wiatowych jak i uczniów niemog±cych w pełni uczestniczyć w kształceniu zdalnym. W ramach projektu dokonano analizy uwarunkowań i potrzeb w zakresie ograniczeń infrastrukturalnych występuj±cych po stronie placówek o¶wiatowych oraz uczestników systemu o¶wiaty, uniemożliwiaj±cych skuteczne wprowadzenie zdalnego systemu kształcenia. Projekt zakłada przeprowadzenie konkursu grantowego dla jednostek samorz±du terytorialnego (JST) na doposażenie Jednostek O¶wiatowych w sprzęt komputerowy niezbędny do prowadzenia lekcji w trybie zdalnym wraz z niezbędnymi kosztami zapewnienia dostępu do Internetu. Celem projektu jest zakup laptopów, tabletów oraz zapewnienie dostępu do Internetu dla uczniów oraz nauczycieli, którzy nie posiadaj± sprzętu umożliwiaj±cego im realizację zdalnych lekcji.

Warto¶ć projektu : 187 232 000,00 zł

Warto¶ć dofinansowania UE: 187 232 000,00 zł

Działanie jest finansowane ze ¶rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Na dzień 7 maja 2020 roku 2738/2790 jednostek samorz±du terytorialnego wzięło udział w projekcie. Poniżej znajduje się lista JST, których wnioski zostały pozytywnie ocenione.


Aby usprawnić dalsz± realizację projektu #zdalnaszkoła przygotowali¶my informator, który jest kompendium wiedzy dla gmin i powiatów, jak postępować na każdym etapie konkursu.


© Copyright 2019 - SP19