1. E-DZIENNIK
 2. O SZKOLE
 3. Z ŻYCIA SZKOŁY
 4. PRACOWNICY
 5. DOKUMENTY
 6. e-NAUCZANIE
  ... KONTAKT z nami  ... dla UCZNIA dla RODZICA REKRUTACJA
do klasy I
ŚWIETLICA OFERTA ...  GALERIA  ...

PROJEKT ZDALNA SZKOŁA


PROJEKT ZDALNA SZKOŁA+

:: Porady pedagoga

Kim jest pedagog szkolny i czym się zajmuje?


mgr Grażyna Hejnowicz - Zabłocka
mgr Paulina Niziurska - Fudyma


Pedagog szkolny, posiada kwalifikacje pedagogiczne do pracy z dziećmi, ich rodzicami oraz prowadzenia grup socjoterapeutycznych. Pomaga uczniom w różnych sytuacjach szkolnych, wspiera w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych i rówieśniczych. Zadania swoje realizuje we współpracy z różnymi instytucjami np. Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, a także z nauczycielami oraz rodzicami uczniów.
Zadania pedagoga:

W zakresie zadań ogólnowychowawczych:
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole;
 • dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów;
 • udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności w wychowaniu własnych dzieci;

  W zakresie profilaktyki wychowawczej:
 • rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego;
 • opracowywanie wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej;
 • udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze;

  W zakresie pracy korekcyjno-wyrównawczej:
 • organizowanie pomocy w wyrównywaniu braków w wiadomościach szkolnych uczniom napotykającym na szczególne trudności w nauce;
 • organizowanie pomocy w zakresie wyrównywania i likwidowania mikrodefektów i zaburzeń rozwojowych (korekcja, reedukacja, terapia);

  W zakresie indywidualnej opieki pedagogiczno-psychologicznej:
 • udzielanie uczniom porad w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych i nawarstwiających się niepowodzeń szkolnych;
 • udzielanie porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych;
 • przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży;

  W zakresie pomocy materialnej:
 • organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom z rodzin będących w trudnej sytuacji;
 • dbanie o zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin posiadających szczególnie trudne warunki materialne;


  Uwaga: Przedstawione poniżej publikacje są przygotowane w formacie *.doc. Po pobraniu pliku należy zapisać go np. na pulpicie komputera, po czym kliknąć na nim 2x - powinien ukazujać się gotowy dokument (najczęściej w MS Word).

  Porady dla rodziców
  LpTemat
  Plik
  1.Jak poradzić sobie z emocjami?
  1.Jak przygotować dziecko do szkoły?
  2.Siedem zasad skutecznego wychowania
  3.IX Elbląskie Dni Poprawnej Mowy
  4.Literatura pedagogiczna
  4.Szkolna Sieć Pomocy • © Copyright 2019 - SP19