1. E-DZIENNIK
  2. O SZKOLE
  3. Z ŻYCIA SZKOŁY
  4. PRACOWNICY
  5. DOKUMENTY
  6. e-NAUCZANIE
  ... KONTAKT z nami  ... dla UCZNIA dla RODZICA REKRUTACJA
do klasy I
ŚWIETLICA OFERTA ...  GALERIA  ...

PROJEKT ZDALNA SZKOŁA


PROJEKT ZDALNA SZKOŁA+

:: O szkole

Misja Szkoły Podstawowej nr 19
im. Bohaterów Westerplatte w Elblągu

Szkoła Podstawowa nr 19 w Elblągu jest publiczną placówką oświatową świadczącą usługi uczniom, rodzicom i środowisku.
Szkoła uznaje za swoje zadanie kształcenie uczniów, wyposażenie ich w umiejętności niezbędne do funkcjonowania w dynamicznie rozwijającym się świecie, a w szczególności do zdobywania wiedzy. Harmonijnie realizując funkcję dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą dąży do wprowadzenia młodych ludzi w różnorodne dziedziny życia i nauki, a także zapewnia możliwość atrakcyjnego spędzania wolnego czasu, rozrywki i odpoczynku. Szkoła podejmuje starania o zapewnienie oferty edukacyjnej zawierającej m.in. treści ujęte w atrakcyjne i wartościowe formy dydaktyczne. Przyjmuje szczególną odpowiedzialność za zaspokojenie potrzeb dzieci, za wprowadzenie ich do życia w społeczeństwie i kulturze polskiej. Dąży do przygotowania ucznia do samodzielnego myślenia i działania we współczesnym świecie.
Nauczyciele Szkoły w realizowanych programach odwołują się zarówno do życia współczesnego, jak i tradycji. Szkoła stosuje i rozwija nowe techniki edukacji, wykorzystując zarówno sprawdzone, jak i nowe metody, techniki społeczne i środki multimedialne, dba o wysoki poziom techniczny swojej działalności.

Wizja Szkoły Podstawowej nr 19
im. Bohaterów Westerplatte w Elblągu


Program Szkoły Podstawowej nr 19 im. Bohaterów Westerplatte w Elblągu ukierunkowany jest na potrzeby dziecka, jego środowiska rodzinnego i lokalnego. Zapewnia dobre przygotowanie dziecka do dalszego etapu kształcenia, a jednocześnie jest podatny na modyfikacje umożliwiające na wprowadzenie innowacji i eksperymentów pedagogicznych.
Jednolity system oceniania uwzględniający zaangażowanie i wkład pracy ucznia wspiera jego rozwój i jest akceptowany przez środowisko szkolne. Jasny i spójny program wychowawczy poprzez konsekwentnie realizowany system oddziaływań kształtuje pożądane zachowania, u podstaw których znajdują się powszechnie akceptowane zasady moralne.
Każde dziecko ma zapewnione warunki rozwoju umiejętności i postaw, które są niezbędne w dalszym etapie nauki i kształtują wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka i środowiska przyrodniczego. Sprzyja temu mała liczebność klas szkolnych i preferowane aktywne metody pracy.
Podejmowane przez Szkołę działania umożliwiają uczniom odkrywanie świata i ich miejsca w świecie w sposób niekonwencjonalny, wieloaspektowy i twórczy, tworząc zintegrowany obraz rzeczywistości. Realizację tego zapewnia indywidualne podejście do każdego dziecka oraz przyjazna atmosfera oparta na wzajemnej akceptacji. Bezpieczne warunki rozwoju psychicznego i fizycznego oraz duża różnorodność zajęć pozalekcyjnych sprawiają, że uczeń jest zadowolony i ma satysfakcję z pobytu w szkole. Osiągane sukcesy w pracy dydaktyczno - wychowawczej są wynikiem zaangażowania wysoko wykwalifikowanej, doświadczonej i kompetentnej kadry pedagogicznej, świadomej realizowanej misji i otwartej na potrzeby ucznia. Współdziała ona ze środowiskiem rodzinnym dziecka w zakresie wychowania i różnych sfer rozwoju podejmując inicjatywy integrujące środowisko lokalne i współpracując z instytucjami i organizacjami.
Rodzice aktywnie uczestniczą w życiu szkoły. Są partnerami we wszystkich podejmowanych działaniach. Współtworzą prawo szkolne i programy, wspomagają ich realizację oraz prezentują osiągnięcia. Na ich życzenie organizowane są nowe formy zajęć, w tym nauka języków obcych oraz elementy informatyki. Realizacja zadań szkoły możliwa jest dzięki odpowiedniej bazie materialnej: dobrze wyposażonym pracowniom, nowoczesnym pomocom dydaktycznym, dostępowi do współczesnych źródeł wiedzy i informacji.LOGO SP 19


© Copyright 2019 - SP19