1. E-DZIENNIK
 2. O SZKOLE
 3. Z ŻYCIA SZKOŁY
 4. PRACOWNICY
 5. DOKUMENTY
 6. e-NAUCZANIE
  ... KONTAKT z nami  ... dla UCZNIA dla RODZICA REKRUTACJA
do klasy I
¦WIETLICA OFERTA ...  GALERIA  ...

PROJEKT ZDALNA SZKOŁA


PROJEKT ZDALNA SZKOŁA+

:: STOWARZYSZENIE Dobra Szkoła

Kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie,
ponieważ wszelkie dobro, które dajemy
zatacza koło i wraca do nas

/F.Edwards/

Logo Stowarzyszenia
STOWARZYSZENIE "DOBRA SZKOŁA"

Działalno¶ć dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńcz± szkoły wspiera finansowo, powołane w 2017 roku Stowarzyszenie "Dobra szkoła". Jej zaistnienie wynikło z konkretnych potrzeb ¶rodowiska rodziców i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 19 w Elbl±gu. Stowarzyszenie założyli rodzice i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 19 w Elbl±gu. Stowarzyszenie nie zatrudnia etatowych pracowników. Wszyscy członkowie zarz±du pracuj± społecznie w ramach wolontariatu. Stowarzyszenie umożliwia realizację płatnych dodatkowych zajęć edukacyjnych (lekcje przedmiotowe, zajęcia sportowe i inne). Zapraszamy do zapoznania się i skorzystania z dodatkowych zajęć. Prezesem stowarzyszenia jest p. Katarzyna Koronowska.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
 • zakup nowoczesnych ¶rodków dydaktycznych i pomocy naukowych,
 • dofinansowywanie działalno¶ci kół naukowych i zainteresowań,
 • dofinansowywanie i organizację wypoczynku zimowego i wakacyjnego dzieci i młodzieży,
 • wszechstronn± pomoc materialn± dla dzieci z rodzin ubogich,
 • dofinansowywanie dożywiania dzieci w stołówce szkolnej,
 • rozwój sportu i turystyki,
 • doskonalenie zawodowe w ramach samokształcenia nauczycieli i rodziców pod k±tem realizacji reformy o¶wiaty.

Informacja dla rodziców wpłacaj±cych darowizny na rzecz stowarzyszenia.
Dane do przelewu:
Stowarzyszenie "Dobra szkoła"; ul. Urocza 4; 82-300 Elbl±g
Bank Millenium 20 1160 2202 0000 0003 2877 6512

z dopiskiem DOBROWOLNA WPŁATA na konto Stowarzyszenia "Dobra szkoła"Jako Stowarzyszenie szczególnie chcemy wspólnie wspierać dzieci uczęszczaj±ce do Szkoły Podstawowej nr 19 w Elbl±gu w ich nowych zadaniach, wyzwaniach, maj±cych wpływ na całe przyszłe ich życie. Razem będzie nam łatwiej.
Za wszelk± pomoc dziękujemy!

© Copyright 2019 - SP19