1. E-DZIENNIK
  2. O SZKOLE
  3. Z ŻYCIA SZKOŁY
  4. PRACOWNICY
  5. DOKUMENTY
  6. e-NAUCZANIE
  ... KONTAKT z nami  ... dla UCZNIA dla RODZICA REKRUTACJA
do klasy I
¦WIETLICA OFERTA ...  GALERIA  ...

PROJEKT ZDALNA SZKOŁA


PROJEKT ZDALNA SZKOŁA+

:: Przyjaciele

... PRZYJACIELE SZKOŁY ...

"Nigdy nie jest tak, żeby człowiek czyni±c dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńc±.
Jest jednocze¶nie obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miło¶ci±... "

Jan Paweł II


Nasze sukcesy i osi±gnięcia zawdzięczamy również Przyjaciołom Szkoły, którzy swoim zaangażowaniem i ofiarno¶ci± pomagaj± w realizacji planów. Tytuł "Przyjaciel Szkoły" otrzymuj± osoby, firmy i instytucje szczególnie zasłużone na rzecz naszej placówki. Ich działania wspieraj± jej rozwój, w istotny sposób wpłynęły na podwyższenie jako¶ci pracy szkoły, poprawę bazy materialnej oraz tworzenie pozytywnego wizerunku szkoły w ¶rodowisku lokalnym. Umożliwiły organizację wielu imprez, oraz konkursów o charakterze zarówno szkolnym jak i miejskim.

Chcieliby¶my za to serdecznie podziękować. Pomoc, któr± Państwo nam zaoferowali jest bezcenna.

Cieszymy się, że s± jeszcze w naszym mie¶cie ludzie, którym nie jest obojętny los dzieci i młodzieży.


PARTNERZY:

Powrót do strony głównej
© Copyright 2019 - SP19