1. E-DZIENNIK
 2. O SZKOLE
 3. Z ŻYCIA SZKOŁY
 4. PRACOWNICY
 5. DOKUMENTY
 6. e-NAUCZANIE
  ... KONTAKT z nami  ... dla UCZNIA dla RODZICA REKRUTACJA
do klasy I
¦WIETLICA OFERTA ...  GALERIA  ...

PROJEKT ZDALNA SZKOŁA


PROJEKT ZDALNA SZKOŁA+

:: Kontakt ze szkoł±


Dzwoni±c na podany niżej numer telefonu, otrzymacie Państwo wyczerpuj±ce odpowiedzi od sekretarza naszej szkoły.

Sekretariat 55 625 86 60

Fax 55 625 86 63
Pedagog/psycholog tel. 55 625 86 69
Księgowo¶ć tel. 55 625 68 34
Kierownik gospodarczy tel. 55 625 86 62
Intendentka tel. 55 625 86 62

E-mail: sp19elblag@wp.pl


GODZINY PRACY ADMINISTRACJI W SP 19
poniedziałek, ¶roda, czwartek 7:30-15:30
wtorek 7:30-16:30
pi±tek 7:30-14:30

¦WIETLICA
poniedziałek - pi±tek 6:30-16:30


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Klauzula obowi±zku informacyjnego – ogólna
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi Elbl±gu, ul. Urocza 4;
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem: iod@ecuw.elblag.eu lub nr tel. 55 625 68 08;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane s± na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporz±dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi±zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) w tym, w celu realizacji zadań ustawowych oraz okre¶lonych w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo o¶wiatowe (Dz.U.2019.1148);
4. Dane osobowe przechowywane s± przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 3, a następnie w przypadkach, w których wymagaj± tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, przez czas okre¶lony w tych przepisach;
5. Podanie danych jest:
 • obowi±zkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa,
 • dobrowolne, w sytuacji, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotycz±;
  6. Dane osobowe mog± być przekazywane wył±cznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz tym, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych;
  7.Posiadaj± Państwo prawo dostępu do tre¶ci danych, ich sprostowania, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody lub ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (PUODO).


  Inspektor Ochrony Danych – Anita Sienicka
  Elbl±skie Centrum Usług Wspólnych
  ul. Saperów 14C
  82-300 Elbl±g
  Tel.: 55 625 68 08
  e-mail: iod@ecuw.elblag.eu


 • © Copyright 2019 - SP19