1. E-DZIENNIK
 2. O SZKOLE
 3. Z ŻYCIA SZKOŁY
 4. PRACOWNICY
 5. DOKUMENTY
 6. e-NAUCZANIE
  ... KONTAKT z nami  ... dla UCZNIA dla RODZICA REKRUTACJA
do klasy I
¦WIETLICA OFERTA ...  GALERIA  ...
:: Kontakt ze szkoł±


Dzwoni±c na podany niżej numer telefonu, otrzymacie Państwo wyczerpuj±ce odpowiedzi od sekretarza naszej szkoły.

Sekretariat 55 625 86 60

Fax 55 625 86 63
Pedagog/psycholog tel. 55 625 86 69
Księgowo¶ć tel. 55 625 68 34
Kierownik gospodarczy tel. 55 625 86 62
Intendentka tel. 55 625 86 62

E-mail: sp19elblag@wp.pl


GODZINY PRACY ADMINISTRACJI W SP 19
poniedziałek, ¶roda, czwartek 7:30-15:30
wtorek 7:30-16:30
pi±tek 7:30-14:30

GODZINY PRACY SPECJALISTÓW W SP 19
 • PEDAGOG p. Grażyna Hejnowicz-Zabłocka
  poniedziałek 08:00-15:00
  wtorek 08:00-16:00
  ¶roda 08:00-14:00
  czwartek 08:00 - 13:00
  pi±tek 08:00 - 12:00 lub 10:00 - 14:00

 • PSYCHOLOG
  poniedziałek 10:00-14:30
  wtorek 09:00-13:00
  ¶roda 08:00-12:00
  czwartek 12:00 - 16:00
  pi±tek 08:00 - 11:30 lub 10:30 - 14:00


 • LOGOPEDA
  poniedziałek 8:00-12:00
  wtorek 8:00-12:00
  ¶roda 8:00-13:00
  czwartek 8:00-12:00
  pi±tek 8:00-11:00
  Konsultacje logopedyczne z rodzicami w ¶rody w godz. 15:30 - 16:15 po wcze¶niejszym umówieniu się.

 • BIBLIOTEKA
  poniedziałek - pi±tek 7:30-15:30


 • ¦WIETLICA
  poniedziałek - czwartek 6:30-18:00
  pi±tek 6:30-16:30


  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  Klauzula obowi±zku informacyjnego – ogólna
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi Elbl±gu, ul. Urocza 4;
  2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem: iod@ecuw.elblag.eu lub nr tel. 55 625 68 08;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane s± na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporz±dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi±zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) w tym, w celu realizacji zadań ustawowych oraz okre¶lonych w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo o¶wiatowe (Dz.U.2019.1148);
  4. Dane osobowe przechowywane s± przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 3, a następnie w przypadkach, w których wymagaj± tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, przez czas okre¶lony w tych przepisach;
  5. Podanie danych jest:
 • obowi±zkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa,
 • dobrowolne, w sytuacji, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotycz±;
  6. Dane osobowe mog± być przekazywane wył±cznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz tym, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych;
  7.Posiadaj± Państwo prawo dostępu do tre¶ci danych, ich sprostowania, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody lub ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (PUODO).


  Inspektor Ochrony Danych – Anita Sienicka
  Elbl±skie Centrum Usług Wspólnych
  ul. Saperów 14C
  82-300 Elbl±g
  Tel.: 55 625 68 08
  e-mail: iod@ecuw.elblag.eu


 • © Copyright 2019 - SP19