1. E-DZIENNIK
 2. O SZKOLE
 3. Z ŻYCIA SZKOŁY
 4. PRACOWNICY
 5. DOKUMENTY
 6. e-NAUCZANIE
  ... KONTAKT z nami  ... dla UCZNIA dla RODZICA REKRUTACJA
do klasy I
¦WIETLICA OFERTA ...  GALERIA  ...

PROJEKT ZDALNA SZKOŁA


PROJEKT ZDALNA SZKOŁA+

:: Innowacje pedagogiczne

... INNOWACJE PEDAGOGICZNE ...

"Uczymy się nie dla szkoły,
lecz dla życia."

Seneka Młodszy


Żyj±c u progu XXI wieku jeste¶my ¶wiadkami wielu i to radykalnych zmian zachodz±cych niemal w każdej dziedzinie życia. Dla nas, nauczycieli, szczególne istotne s± przeobrażenia dokonuj±ce się we wszystkich sferach zwi±zanych z nauczaniem i wychowaniem. Coraz większe zainteresowanie budz± zagadnienia dotycz±ce twórczo¶ci i możliwo¶ci intelektualnych człowieka. W zwi±zku z tym przed współczesn± szkoł± stoj± nowe, bardziej skomplikowane zadania. Innowacja pedagogiczna w potocznym rozumieniu jest okre¶lana jako "ulepszanie" , "wprowadzanie nowych rozwi±"zań”, "modernizacja" , "pozytywna zmiana" itp. Każdy z tych terminów zawiera czę¶ć prawdy o istocie tego pojęcia. Sens pedagogiczny innowacji wyznacza, nie tyle obszar ni± objęty, lecz jej użyteczno¶ć z punktu widzenia dziecka. Celowo¶ć wprowadzania innowacji, jest tym wyższa, im więcej korzy¶ci wyniesie z niej dziecko.

W naszej szkole realizujemy następuj±ce innowacje pedagogiczne:

 • "Matematyka i szachy".
 • "Matematyka, co z głowy nie umyka".
 • "Praktyczna matematyka".
 • "Matematyka - Klub matematyczny".
 • "Angielski czas na TIK".
 • "Wycieczka po Brytanii".
 • "Maths Club".
 • "My¶l logicznie, działaj praktycznie".


  Powrót do strony głównej
 • © Copyright 2019 - SP19