1. E-DZIENNIK
 2. O SZKOLE
 3. Z ŻYCIA SZKOŁY
 4. PRACOWNICY
 5. DOKUMENTY
 6. PLAN LEKCJI
  ... KONTAKT z nami  ... dla UCZNIA dla RODZICA REKRUTACJA
do klasy I
¦WIETLICA OFERTA ...  GALERIA  ...
:: Projekty unijneMatematyka - indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej

15:51 01.10.2019
Gmina Miasto Elbl±g rozpoczyna realizację projektu pt. "Matematyka - indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej" współfinansowanego ze ¶rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020. Projekt wdrażany jest w 15 elbl±skich szkołach podstawowych, tj.:
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Elbl±gu;
 • Szkoła Podstawowa nr 4 w Elbl±gu;
 • Szkoła Podstawowa nr 6 w Elbl±gu;
 • Szkoła Podstawowa nr 8 w Elbl±gu;
 • Szkoła Podstawowa nr 9 w Elbl±gu;
 • Szkoła Podstawowa nr 11 w Elbl±gu;
 • Szkoła Podstawowa nr 12 w Elbl±gu;
 • Szkoła Podstawowa nr 14 w Elbl±g;
 • Szkoła Podstawowa nr 15 w Elbl±gu;
 • Szkoła Podstawowa nr 16 w Elbl±gu;
 • Szkoła Podstawowa nr 18 w Elbl±gu;
 • Szkoła Podstawowa nr 19 w Elbl±gu;
 • Szkoła Podstawowa nr 21 w Elbl±gu;
 • Szkoła Podstawowa nr 23 w Elbl±gu;
 • Szkoła Podstawowa nr 25 w Elbl±gu.


  Celem projektu jest zwiększenie kompetencji matematycznych i umiejętno¶ci naukowo-technicznych 700 uczniów z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania, w tym metody eksperymentu poprzez organizację zajęć rozwijaj±cych kompetencje matematyczne i uzdolnienia uczniów oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkół w pomoce dydaktyczne i nowoczesny sprzęt.

  Projektem objętych zostanie także 80 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, którzy podnios± swoje kompetencje dydaktyczne w zakresie teoretycznych i praktycznych podstaw pracy metod± eksperymentu oraz rozwijania umiejętno¶ci my¶lenia matematycznego i naukowo-technicznego.

  Efekty realizacji projektu:
  - doposażenie bazy dydaktycznej 15 elbl±skich szkołach podstawowych polegaj±ce na utworzeniu Międzyszkolnej Pracowni Eksperymentowania w Szkole Podstawowej nr 19 w Elbl±gu oraz wyposażeniu szkolnych pracowni w pomoce dydaktyczne do nauczania matematyki w oparciu o eksperyment uczniów kl. II i III szkół podstawowych,

  - doskonalenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli matematyki edukacji wczesnoszkolnej, które obejmie podniesienie umiejętno¶ci zawodowych 10 nauczycieli trenerów (5 merytorycznych i 5 obsługi technicznej) poprzez certyfikację i nadanie im uprawnień do prowadzenia szkoleń dla 70 nauczycieli I etapu edukacyjnego w obszarze innowacyjnych metod,

  - kształtowanie i rozwijanie kompetencji matematycznych na etapie edukacji wczesnoszkolnej w oparciu o eksperyment, podczas zajęć dodatkowych, dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijaj±cych i kół zainteresowań z matematyki 700 uczniów klas II-III w 15 elbl±skich szkołach podstawowych.

  W rezultacie wdrożenia projektu zostan± stworzone warunki do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w 15 SP na poziomie edukacji w klasach I-III.

  Rekrutacja nauczycieli: listopad/grudzień 2019 roku.

  Rekrutacja uczniów: styczeń 2020 roku.

  Tytuł projektu: Matematyka-indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej
  Warto¶ć projektu: 4 432 128,75 zł
  Dofinansowanie: 4 199 128,75 zł
  Wkład Funduszy Europejskich: 3 648 347,73 zł
  Okres realizacji projektu: 1.10.2019-30.09.2021.

  Eksperyment edukacj± przyszło¶ci
  - projekt trwa do końca grudnia 2019r.


  W marcu 2018r.rozpoczęto proces rekrutacyjny nauczycieli przedmiotów matematyczno - przyrodniczych w zwi±zku z realizowanym w elbl±skich 17 szkołach podstawowych projektem pt. Eksperyment edukacj± przyszło¶ci - doposażenie bazy dydaktycznej elbl±skich szkół podstawowych dorozwijania kompetencji matematyczno - przyrodniczych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanym ze ¶rodków Unii Europejskiej w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Zajęcia dydaktyczne dla uczniów klas VII rozpoczęto 08.10.2018r.
  W projekcie bierze udział 48 uczniów (24K, 24M), 10 rodziców (5K, 5M) oraz 6 nauczycieli wraz z pedagogiem szkolnym.
  Celem projektu jest doposażenie bazy dydaktycznej elbl±skich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno- przyrodniczych.
  Powrót do strony głównej
 • © Copyright 2016 - SP19