1. E-DZIENNIK
  2. O SZKOLE
  3. Z ŻYCIA SZKOŁY
  4. PRACOWNICY
  5. DOKUMENTY
  6. e-NAUCZANIE
  ... KONTAKT z nami  ... dla UCZNIA dla RODZICA REKRUTACJA
do klasy I
ŚWIETLICA OFERTA ...  GALERIA  ...

PROJEKT ZDALNA SZKOŁA


PROJEKT ZDALNA SZKOŁA+

:: Projekty unijne

Projekt pn. "Akademia wzorowej edukacji"

Beneficjent: Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu
Partner: Gmina Miasto Elbląg
Okres realizacji: 02.01.2021 - 30.09.2023


Wartość projektu: 5 783 368,04 zł
Dofinansowanie (Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020) - 5 289 288,04 zł
Dofinansowanie z UE 4 915 862,83 zł


Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych wśród 1800 uczniów z 16 elbląskich szkół podstawowych:
Szkoła Podstawowa nr 1 w Elblągu
Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 w Elblągu
Szkoła Podstawowa nr 4 w Elblągu
Szkoła Podstawowa nr 6 w Elblągu
Szkoła Podstawowa nr 8 w Elblągu
Szkoła Podstawowa nr 9 w Elblągu
Szkoła Podstawowa nr 11 w Elblągu
Szkoła Podstawowa nr 12 w Elblągu
Szkoła Podstawowa nr 14 w Elblągu
Szkoła Podstawowa nr 15 w Elblągu
Szkoła Podstawowa nr 16 w Elblągu
Szkoła Podstawowa nr 18 w Elblągu
Szkoła Podstawowa nr 19 w Elblągu
Szkoła Podstawowa nr 21 w Elblągu
Szkoła Podstawowa nr 23 w Elblągu
Szkoła Podstawowa nr 25 w Elblągu


W ramach projektu 1250 uczniów z trudnościami w nauce weŸmie udział w zajęciach dydaktyczno-wspierających z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, językowych oraz ICT, a także pozaszkolnych zajęciach kształcących m.in. kreatywność, innowacyjność oraz umiejętność pracy w zespole.

Wesprzemy również uczniów wybitnie zdolnych. 550 uczniów zostanie objętych pomocą stypendialną oraz wsparciem w postaci pozaszkolnych zajęć wykraczających poza podstawę programową.

Efektem pozaszkolnych zajęć realizowanych w Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu będzie m.in. wspólne zorganizowanie i przeprowadzenie Festiwalu Kreatywności, na który zostaną zaproszeni uczniowie z Elbląga i regionu.

W projekt zostanie zaangażowanych 80 nauczycieli z elbląskich szkół podstawowych, dla których zostanie zorganizowany cykl szkoleń doskonalących umiejętności zawodowe.

Wesprzemy również 500 rodziców, którzy wezmą udział w zajęciach pn. "Akademia dla rodziców" – ich celem jest wzmocnienie postaw rodzicielskich w zakresie wspierania dziecka na każdym etapie rozwoju.

W ramach projektu do każdej szkoły zakupione zostaną sprzęty i pomoce dydaktyczne, które pomogą przeprowadzić zajęcia na wysokim poziomie. Pliki dotyczące projektu "Akademia wzorowej edukacji":
Regulamin rekrutacji
Załącznik 1 - Formularz zgłoszeniowy dla nauczyciel
Załącznik 1 - Formularz zgłoszeniowy dla rodzic
Załącznik 1 - Formularz zgłoszeniowy dla uczeń
Załącznik 2 - Protokół z rekrutacji
Załącznik 3 - Lista rankingowa
Załącznik 4 - Lista rezerwowa
Załącznik 5 - Wykaz uczestników projektu
Załącznik 6 - Deklaracja uczestników w proejkcie
Załącznik 7 - Oświadczenie uczestnika projektuMatematyka - indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej


15:51 01.10.2019 Eksperyment w matematyce
Celem projektu jest zwiększenie kompetencji matematycznych i umiejętności naukowo-technicznych 700 uczniów z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania, w tym metody eksperymentu poprzez organizację zajęć rozwijających kompetencje matematyczne i uzdolnienia uczniów oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkół w pomoce dydaktyczne i nowoczesny sprzęt.

Projektem objętych zostanie także 80 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, którzy podniosą swoje kompetencje dydaktyczne w zakresie teoretycznych i praktycznych podstaw pracy metodą eksperymentu oraz rozwijania umiejętności myślenia matematycznego i naukowo-technicznego.

Efekty realizacji projektu:
- doposażenie bazy dydaktycznej 15 elbląskich szkołach podstawowych polegające na utworzeniu Międzyszkolnej Pracowni Eksperymentowania w Szkole Podstawowej nr 19 w Elblągu oraz wyposażeniu szkolnych pracowni w pomoce dydaktyczne do nauczania matematyki w oparciu o eksperyment uczniów kl. II i III szkół podstawowych,

- doskonalenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli matematyki edukacji wczesnoszkolnej, które obejmie podniesienie umiejętności zawodowych 10 nauczycieli trenerów (5 merytorycznych i 5 obsługi technicznej) poprzez certyfikację i nadanie im uprawnień do prowadzenia szkoleń dla 70 nauczycieli I etapu edukacyjnego w obszarze innowacyjnych metod,

- kształtowanie i rozwijanie kompetencji matematycznych na etapie edukacji wczesnoszkolnej w oparciu o eksperyment, podczas zajęć dodatkowych, dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających i kół zainteresowań z matematyki 700 uczniów klas II-III w 15 elbląskich szkołach podstawowych.

W rezultacie wdrożenia projektu zostaną stworzone warunki do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w 15 SP na poziomie edukacji w klasach I-III.

Tytuł projektu: Matematyka-indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej
Wartość projektu: 4 432 128,75 zł
Dofinansowanie: 4 199 128,75 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 3 767 309,43 zł
Okres realizacji projektu: 1.10.2019-30.09.2022.


Regulamin rekrutacji w projekcie
pt. "Matematyka - indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej"Eksperyment edukacją przyszłości
- projekt trwa do końca grudnia 2019r.


W marcu 2018r.rozpoczęto proces rekrutacyjny nauczycieli przedmiotów matematyczno - przyrodniczych w związku z realizowanym w elbląskich 17 szkołach podstawowych projektem pt. Eksperyment edukacją przyszłości - doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych dorozwijania kompetencji matematyczno - przyrodniczych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zajęcia dydaktyczne dla uczniów klas VII rozpoczęto 08.10.2018r.
W projekcie bierze udział 48 uczniów (24K, 24M), 10 rodziców (5K, 5M) oraz 6 nauczycieli wraz z pedagogiem szkolnym.
Celem projektu jest doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno- przyrodniczych.
Powrót do strony głównej
© Copyright 2019 - SP19